Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

Εδώ και 5 χρόνια, οι ερευνητικές ομάδες ήδη συνεργάζονται για τους στόχους του Δικτύου. Ως πρώτο βήμα ήταν η καταγραφή της φυτοχημικής σύστασης των στύλων διαφόρων ενδημικών ειδών του γένους Crocus, τον χαρακτηρισμό αυτών και τη μελέτη της επίδρασής τους στα καρκινικά κύτταρα, την αντιοξειδωτική τους ικανότητα, την νευροπροστατευτική τους ικανότητα και την ικανότητα να προλαμβάνουν τον καταρράκτη (ερευνητικές ομάδες των Ιατρού, Μαργαρίτη, Καραμάνου, Γεωργακόπουλου και Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων).

Σε αυτό το διάστημα ήδη έχουν δημοσιευτεί 3 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ είναι στο τελικό στάδιο υποβολής άλλες τέσσερις (4), έχουν γίνει ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει ληφθεί χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΔ 2003) (Σύνολο 2 προγράμματα). Επίσης, η κ. Μαργαρίτη, ο κ. Ιατρού και η κ. Λάμαρη έχουν ξεκινήσει τη μελέτη της επίδρασης διαφορετικών ειδών του γένους Sideritis στη συμπεριφορά και σε βιοχημικές παραμέτρους του εγκεφάλου μυών. Μία δημοσίευση είναι στο τελικό στάδιο της συγγραφής και έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετά συνέδρια.

2005

Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ/03/ ΕΔ 366: «Μελέτη του πιθανού νευροπροστατευτικού ρόλου συστατικών των στιγμάτων του φυτού Crocus sativus L. και άλλων ενδημικών  ειδών κρόκου στη νόσο του Alzheimer». Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Μαργαρίτη. 

2007

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή» Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007-2010 «Μελέτη της Επίδρασης Φυσικών Προϊόντων στην Καταλυτική Δράση, Εκφραση και Έκκριση Μεταλλοπρωτεϊνασών και των Ενδογενών τους Αναστολέων από Καρκινικά Κύτταρα του Μαστού». Επιστημονικός Υπέυθυνος: Φ. Λάμαρη

2009

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή» Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010-2013 «Η επίδραση των ελευθέρων ριζών στην πρόκληση καταρράκτη και στο μηχανισμό απόπτωσης των κυττάρων του αμφιβληστροειδή. Δυνατότητα πρόληψης με τη χρήση φυτικών φυσικών προϊόντων.». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος